Short Portfolio 7


xxxxFrom November 12, 2007 to January 22, 2008
xxxxFrom September 28, 2007 to November 12, 2007

xxxxFrom April 3 , 2006 to September 7, 2007
xxx See Stock Replacement