Short Portfolio 6


xxxxFrom September 28, 2007 to November 12, 2007
xxxxFrom January 3, 2006 to September 07, 2007
xxx See Stock Replacement