Long Portfolio 6


xxxxFrom September 28, 2007 to November 12, 2007

xxxxFrom April 3 , 2006 to September 7, 2007
xxx See Stock Replacement