Long Portfolio 9


xxxxFrom November 12, 2007 to January 22, 2008

xxxxFrom September 28, 2007 to November 12, 2007
xxxxFrom October 2, 2006 to September 7, 2007
xxx See Stock Replacement