Long Portfolio 10


xxxxFrom November 12, 2007 to January 22, 2008

xxxxFrom September 28, 2007 to November 12, 2007

xxxxFrom January 1, 2007 to September 7, 2007
xxx See Stock Replacement